A PROJEKT CÍME: NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS FOGLALKOZÁSOK ZALÁBAN

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 30.000.000.-Ft

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%

A PROJEKT BEFEJEZÉSE: 2020. február 29.


A PROJEKT CÉLJAI: A tanulók által igényelt, változatos tematikájú programok célja olyan ismeretek átadása, amelyek segítséget nyújtanak a tantárgyi megalapozásban, elmélyülésben, kiegészítésben. - A versenyek, vetélkedők: a gyermekek kulturált versenyzési készségét, a szabályos játék tiszteletét kívánják fejleszteni. - Kiscsoportos tehetséggondozó foglalkozások: a tanulók más nyelvek és kultúrák iránti toleranciáját, érdeklődését, tájékozottságát növeli, ugyanakkor a komplex képesség- és készségfejlesztést célozza meg alapozva a pragmatikus tudásanyagra, ill. a gyakorlatorientált módszerekre.

- A témanapok/hetek: adott témakörben az érdeklődésnek megfelelő intenzívebb és gyakorlatiasabb, lazább együttlétet, a játékosság, a fantázia szárnyalását segítik elő, valamint a felelősségteljes, környezettudatos életvitel gyakorlati megvalósításának lehetőségeit célozzák meg.

Heti/havi szakkörök célja: az alkotó- és képzőművészet iránti igény felkeltése, az értelmező és értő olvasás, valamint az idegen nyelvi és számítástechnikai kompetenciák fejlesztése; az egyes tudományági motiváció, érdeklődés megalapozása; a közösségi alkotások létrehozásának megtapasztaltatása; a helyi kulturális örökségek felfedezése.

- A „Kulturális óra” célja: a település környezeti, szellemi, művészeti és kulturális értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.

- A tanulás örömének, fontosságának, az egész életen át tartó tanulás szükségességének megismertetése, az ifjúság tudásvágyának felkeltése; a továbbtanuláshoz szükséges szakmai alapozás megteremtése. A közoktatási és kulturális intézményekkel való hosszú távú és aktív együttműködés, partnerség kialakítása, megerősítése. Ugyanakkor saját programkínálatunkat, programsorozatainkat szeretnénk bővíteni a nevelési-oktatási intézmények közreműködésével. A tervezett programok révén szervezetünknek sikerül közel kerülnie a térség nevelési-oktatási intézményeinek szereplőihez, ugyanis megpróbálja az iskolai kereteken kívül szerveződő nem formális és informális tanulási alkalmak során kiaknázni, felszínre hozni a tanulókban rejlő kreativitást, a művészeti, nyelvi és kreatív képességeket, azok szabad kibontakoztatását; fejleszti kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és motiváltságukat. Mind ezek által hátrányos helyzetük valamelyest mérséklődik, kompenzálódik. Ezek a szabadidős tevékenységek - mint a gyermekek és tanulók számára elsődlegesen elérhető nem formális és informális tanulási lehetőségek - hatékonyan segítik a kompetenciafejlesztést, ugyanakkor csökkenthetik a végzettség nélküli iskolaelhagyást. Úgy igyekszünk a pedagógiai programok alapján a tanórai és tanórán (iskolán) kívüli tanulási formákat összekapcsolni, hogy a hatékonyságuk kölcsönösen növekedjék: a szabadidős, nem formális, informális kihelyezett foglalkozásainkkal próbáljuk kiegészíteni, színesebbé, tapasztalatibbá tenni az iskolai, tanórai tematikákat.    

- A pályázati projekt hosszú távú célja  az iskolán kívüli humán és természettudományi tehetséggondozó formák erősítése; a közép-, és hosszú távú cél a tudás-társadalmak fejlesztése, a tudás-innováció erőteljes támogatása a legfiatalabb korosztály tehetségének kibontakoztatásával, megteremtve ez által az „eredmények” hosszú távon történő fennmaradását, ennek a biztosítását. Bízunk abban, hogy a formális oktatást támogató és kiegészítő programok hozzájárulnak a résztvevők személyiségfejlődéséhez, képességeik kibontakoztatásához, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításához.

TÉMAHETEK/NAPOK: Témahét óvodásoknak: A játék hete Környezettudatos háztartás, környezetvédelem a mindennapokban

HETI SZAKKÖR:
Rendhagyó irodalom óra, anyanyelvi kompetenciafejlesztő szakkör Internet az idegen nyelvtanulás szolgálatában – angol nyelven Internet az idegen nyelvtanulás szolgálatában – német nyelven Digitális-írástudást, digitális kompetenciát és információkeresést fejlesztő szakkör: „Guglizz okosan!”

HAVI SZAKKÖR:
Manuális készséget fejlesztő környezettudatos kézműves szakkör: „Kreatívkodjunk öko-módon”
Kezdeményező- és önkifejezőkészséget, társadalmi aktivitást növelő szakkör:
„Hatékony önkifejezés, kezdeményezőkészség a mindennapokban”: VERSENY/VETÉLKEDŐ: Matematika verseny, Idegen nyelvi verseny (angol, német):
TEHETSÉGGONDOZÓ,-FEJLESZTŐ, FELZÁRKÓZTATÓ KISCSOPORTOS FOGLALKOZÁS: Angol olvasósarok, Német olvasósarok

KULTURÁLIS ÓRA:

Múzeumi, könyvtári és levéltári rendhagyó órák: „Kulturális intézmény mustra”